Το περιεχόμενο και η διάρκεια του προγράμματος διαμορφώθηκε με τρόπο τέτοιο 
ώστε, να προσφέρει δυνατότητες επιλογών, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε
συμμετέχοντα.
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε τρείς κύκλους διάρκειας τριών μηνών 
ο καθένας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
από ένα έως και τους τρεις κύκλους. Στον τρίτο κύκλο συμμετέχουν μόνο 
όσοι παρακολούθησαν έναν ή δύο προηγούμενους.

Δεύτερος & Τρίτος Κύκλος : Θέματα  & εισηγητές-επιμορφωτές

Τεχνικές της προφορικής αφήγησης:  Ο χώρος , το σώμα, η φωνή, η σχέση με το κοινό. Έκφραση του ρυθμού μέσω του σώματος και του λόγου.

Η έκφραση μέσω της έντασης της φωνής , του ρυθμού της, τη σιωπή . Εμβάθυνση στο πέρασμα από την ενσάρκωση των  προσώπων στο λόγο του αφηγητή. Οικειοποίηση του παραμυθιού

Η σημασία της ακρίβειας, της συνοπτικότητας, της έλλειψης ή ενός λόγου με άφθονο λεξιλόγιο.                                                                                                                       Διαμόρφωση προφορικού λόγου από το τον γραπτό.                                                  Δημιουργία ενός ποικίλου ρεπερτορίου- προγράμματος αφήγησης. Πως επιλέγω παραμύθια.                                                                                                             Διαφορετικοί τρόποι αφήγησης. Πειραματισμοί.                                                    Παραλλαγές: ένα πολυπολιτισμικό ταξίδι στον κόσμο                                                   Με τη  Ροδάνθη Δημητρέση & τον Jean Porcherot , οι οποίοι θα αναπτύξουν ο καθένας ξεχωριστά και από κοινού τις  παραπάνω ενότητες

Συμβολική προσέγγιση των μαγικών παραμυθιών και της σχέσης τους με τη μετάβαση στην ενηλικίωση . Τρεις συναντήσεις, τρία παραμύθια.                                                   Ο Δακρυγιάννης, το Δεσποινί, ο Πολυροβιθάς,Παρουσίαση των παραμυθιών  και συζήτηση.    Με τη Λίλη Λαμπρέλλη 

Γλώσσα των συμβόλων  στο παραμύθι και τη  λογοτεχνία: μια διαχρονική παγκόσμια γλώσσα                                                                                                                               Με την Ευλαμπία Τσιρέλη

Φωνή, σώμα, αυτοσχεδιασμοί,  τραγούδι, έκφραση.                                                    Εμψύχωση  γραπτού κειμένου με φωνητικούς χρωματισμούς                                                 Με τη Γιούλα Μιχαήλ

Φόρμα Προεγγραφής

Τρίτος κύκλος: Θέματα και εισηγητές-εκπαιδευτές

Απρίλιος – Μάϊος

Διαμόρφωση προσωπικού προγράμματος αφήγησης.                                               Φωνή, σώμα, έκφραση. Η φωνή του αφηγητή στο χώρο.                                               Ο αφηγητής και η σχέση με το κοινό του.                                                             Διαφορετικοί τρόποι αφήγησης .Πειραματισμοί  Οργάνωση παράστασης, προετοιμασία. Με τον  τον Jean Porcherot, τη Ροδάνθη Δημητρέση, τη Γιούλα Μιχαήλ.

Τον πρόγραμμα του Ιουνίου θα διαμορφωθεί μαζί  με όσους συμμετέχουν στην παράσταση. Όσοι από τους υπόλοιπους το  επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν συμμετέχουν στη διαδικασία της προετοιμασίας.

                                                Φόρμα προεγγραφής εδώ

Σκοποί  & στόχοι της εκπαίδευσης                                                                                   Πρόγραμμα Α΄κύκλου                                                                                        Πρόγραμμα Β΄& Γ΄κύκλου                                                                                                Βιογραφικά εισηγητών-επιμορφωτών                                                                        Διάρκεια, Ημερολόγιο  Συναντήσεων , Κόστος

Οργάνωση σεμιναρίων μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος :                                        Δημιουργία προγράμματος για προσχολικής ηλικίας , 6-10 χρονών, εφήβους             Τι παραμύθια επιλέγω;Πως τα αφηγούμαι. Που τα βρίσκω;